วิทยากรการฝึกอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และนิทรรศการเสมือนจริง

วิทยากรการฝึกอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) และนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibitions) ในโครงการอบรมพัฒนาการจัดการความรู้ “ห้องสมุดยุคใหม่” สำหรับผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดที่ไม่มีความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.

Number of View :5

วิทยากร “สืบค้นข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์”

วิทยากร “สืบค้นข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์” ในโครงการบ่มเพาะศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. และ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 15:45 – 17:00 น. ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Number of View :14

วิทยากรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วิทยากรเรื่อง การประยุกต์ใช้ดาต้าไมน์นิ่งกับงานต่างๆ และหัวข้อ  ความรู้และการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการพัฒนาคลังข้อมูลของหน่วยงาน ให้กับนักเรียนนายร้อยฯ กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วันที่ 30 มิถุนายน 2558

training01

Number of View :20

AOT ศึกษาดูงานด้านระบบ Intranet Web Portal และ Knowledge Management (KM)

ให้การต้อนรับและบรรยายแก่บุคลากรการท่าอากาศยาน ในการศึกษาดูงานด้านระบบ Intranet Web Portal และ Knowledge Management (KM)

aot-km

Number of View :28

คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR / เอกสารประกวดราคา RFID ม.บูรพา

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบจัดการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด RFID สำนักหอสมุด ม.บูรพา

buu-lib02

Number of View :41

ผู้ทรงคุณวุฒิบันทึกความรู้ในรูปแบบวีดิทัศน์ ม.ศิลปากร

ได้รับเชิญจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิบันทึกความรู้ในรูปแบบวีดิทัศน์ สำหรับพัฒนาเนื้อหา เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาระบบวีดิทัศน์ดิจิทัลออนไลน์ฯ

20150619-su

Number of View :17

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

 

Number of View :44

วิทยากรโครงการอบรมพัฒนาการจัดการความรู้ “ห้องสมุดยุคใหม่” สำหรับผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดที่ไม่มีความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยากรโครงการอบรมพัฒนาการจัดการความรู้ “ห้องสมุดยุคใหม่” สำหรับผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดที่ไม่มีความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

vet-lib-training-2558

Number of View :43

ให้คำแนะนำการบริหารจัดการห้องสมุดมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ (วิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกสำหรับแม่ชีและสตรีทั่วไป) ขอความอนุเคราะห์ให้ไปให้คำแนะนำการบริหารจัดการห้องสมุดมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารหอสมุดสมเด็จย่า 100 ปี มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยฯ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

Number of View :69