วิทยากรการบริการสารสนเทศบนฐานเทคโนโลยีอุบัติใหม่ สำนักหอสมุด ม.บูรพา

วิทยากรการบริการสารสนเทศบนฐานเทคโนโลยีอุบัติใหม่ สำนักหอสมุด ม.บูรพา ในงานสัปดาห์หนังสือ ประจำปี 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ สำนักหอสมุด ม.บูรพา อันเป็นหนึ่งในกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับ STKS/NSTDA

Number of View :628

ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการ eLearning สสส.

ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการการจัดทำระบบอีเลิร์นนิ่ง (eLearning) สำหรับภาคีเครือข่าย  สสส. วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 321 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซึ่งจัดโดย สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเปิดช่องทางและพื้นที่การเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง สำหรับภาคีเครือข่าย สสส. ในการพัฒนา เสริมความรู้ และทักษะใหม่ๆ ในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

Number of View :542

วิทยากรโครงการฝึกอบรม ICT สำนักราชเลขาธิการ

วิทยากรโครงการฝึกอบรม ICT สำนักราชเลขาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักราชเลขาธิการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในมาตราการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลสารสนเทศ โดยจัด ณ ห้องเอนกประสงค์ ศาลาลูกขุนใน สำนักราชเลขาธิการ วันที่ 22 สิงหาคม 2557

Number of View :540

วิทยากรคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยากรบรรยายและกิจกรรม “คลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” ครั้งที่ 2/2557 โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) วันศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 – 15.00น.

Number of View :592

ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของร่างกรอบแนวคิด eGov

ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของร่างกรอบแนวคิดการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้หลักพลเมืองเป็นศูนย์กลาง” ของนางสาวกานดา ศรอินทร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Number of View :9591

วิทยากรแนวปฏิบัติที่ดีของการอนุรักษ์ข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศสถาบัน

วิทยากรแนวปฏิบัติที่ดีของการอนุรักษ์ข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศสถาบัน โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม เรื่อง การอนุรักษ์ข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Data Curation in Thai Institutional Repositories) วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องสัมมนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Number of View :321

วิทยากร IKM : ระบบอัจฉริยะเพื่อการจัดการความรู้

วิทยากร IKM : ระบบอัจฉริยะเพื่อการจัดการความรู้ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ikm-poster

Number of View :440

ร่วมประชุมคณะกรรมการประกวดราคา สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน

ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาซื้อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ) สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง ณ ห้องประชุมห้องสมุด สำนักงานศาลปกครอง

Number of View :360

ประชุมโครงการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียน

ร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียน (School Management) ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สร่วมกับทีมหม่อมหลวงลือศักดิ์ จักรพันธุ์

  • ระบบบริหารโรงเรียน
  • ระบบ eLearning
  • ระบบเว็บไซต์
  • ระบบห้องสมุด
Number of View :360

ทีมงานมิวเซียมสยาม (Museum Siam) ดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

วิทยากรต้อนรับทีมงานมิวเซียมสยาม (Museum Siam) ที่มาศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เนคเทค

  • ระบบการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
  • ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  • ระบบห้องสมุดดิจิทัล
  • ระบบ eLearning
Number of View :316